1-aarig-uddannelse

1-årig narrativ efteruddannelse i socialt arbejde – Samtaleteknikker der skaber udvikling og mening.


Narrativ Efteruddannelse

Er du nysgerrig på den narrative metode, og ønsker du mere viden og konkrete redskaber, så har Lene Rørbech og Mette Thyghøj den rette uddannelse til dig, dine kolleger og dine medarbejdere.


Novatales v/ Mette Thyghøj og Misbrug i Familien v/Lene Rørbech udbyder en 1-årig efteruddannelse i narrative samtaleteknikker, der kan anvendes i socialfagligt arbejde med udsatte borgere.

På denne uddannelse får du et solidt indblik i den narrative metodes historik, filosofi og videnskabsteori og opnår grundlæggende viden om narrative metoder og færdigheder i narrative samtaleteknikker med et særligt fokus på eksternalisering, bevidning, genmedlemsgørende samtaler, traumer og multikomplekse problemer.

Uddannelsen starter op i sep. 2023 (se datoer længere nede på siden).


Et billede, der indeholder person, vindue, personer, gruppe

Automatisk genereret beskrivelse

 

 


HVAD KAN NARRATIV TEORI OG METODE?

Den narrative metode har vist sig særdeles velegnet i arbejdet med udsatte unge og voksne, mennesker med komplekse problemer og vanskelige livsomstændigheder. Metoden tilbyder alternativer til de problemmættede fortællinger og hjælper mennesker til at komme tættere på deres egne værdier, genskabe mening og hen imod det liv, de ønsker at leve.

FORMÅLET MED UDDANNELSEN

På uddannelsen opnås viden om narrativ teori, og vi arbejder med den narrative metode gennem praksisøvelser i relation til din egen praksis og specifikke temaer.

Al undervisning tilrettelægges således, at det giver mening for dig, uanset om du arbejder som social- og sundhedsassistent på et botilbud for psykisk syge, som pædagog på et herberg for hjemløse eller som misbrugsbehandler på et misbrugscenter. 

Tværfaglighed og fælles inspiration fra forskellige arbejdsområder vil styrke dit output på vores uddannelse.

DELTAGERE

Uddannelsen henvender sig til fagpersoner, som arbejder med socialt udsatte mennesker. Målgruppen er fagpersoner med en pædagogisk, social- eller sundhedsfaglig baggrund, der ønsker at integrere det narrative perspektiv i deres arbejde.

Relevante ansættelsessteder kan være:

 • Socialpsykiatriske tilbud (§ 85-, §105-,§107- og §108-tilbud).
 • Beskæftigelsesafdelinger.
 • Ungeinstitutioner. 
 • Familiebehandlingsinstitutioner. 
 • Krisecentre (§ 109-tilbud, hvor man rummer mennesker med misbrug og psykiske lidelser).
 • Kriminalforsorgen.
 • Boligsociale indsatser. 
 • Misbrugsbehandling.
 • Botilbud og bostøtte til mennesker med psykiske og fysiske funktionsnedsættelser (§85-tilbud og bosteder).
 • Forsorgshjem (§110-tilbud). 

INDHOLD

Uddannelsen strækkes sig over et lille år og består af:

 • 12 undervisningsdage.
 • 6 formiddage med træningsgrupper.
 • Litteratur, som skal læses til hver undervisningsgang.
 • 3 mindre skriftlige opgaver i form af essays/breve.
 • 1 mundtlig præsentation ifm. afslutning af uddannelsen.

UNDERVISNING OG UNDERVISNINGSFORM

Der anvendes en undervisningsform, der tager afsæt i en vekselvirkning mellem faglige oplæg og debat i plenum samt træning og øvelser i mindre grupper, således at den viden, du opnår, kan omsættes direkte til dit eget arbejdsområde. Du tilegner dig viden om, hvordan man kan anvende den narrative teori og metode i mødet med komplekse problemstillinger.

Det forventes, at du deltager aktivt i øvelser, træner metoder og bidrager med erfaring fra egen arbejdspraksis. Det er derfor en forudsætning for deltagelse på uddannelsen, at du har adgang til en praksis, hvor du kan afprøve/træne metoderne i kontakten med borgere/klienter.


Undervisningen består af teoretiske og metodiske oplæg, med afsæt i faglitteratur og faglig praksis. Det faglige indhold har fokus på:     

 • Narrativ teori og metode.
 • Diskurser og moderne magt.
 • Misbrug og afhængighed.
 • Psykiatri og dobbeltdiagnoser.
 • Vold i nære relationer.
 • Hjemløshed.
 • Familier, unge og netværk.
 • Traumer og multikomplekse problemer.
 • Kropslige fornemmelser og low arousal.

TRÆNINGSGRUPPER

Træningsgrupperne er mindre grupper på 3-4 personer, som mødes 6 gange mellem undervisningsdagene og træner narrative samtaler og tilgange med afsæt i den teori og de metoder, som er blevet præsenteret i undervisningen og i relation til egen praksis.

LITTERATUR

Grundbøgerne på uddannelsen er: “Kort over narrative landskaber ” af Michael White, Hans Reitzels forlag 2007 og “Fra terapi til pædagogik” af Anette Holmgren, Hans Reitzels forlag 2010. Herudover vil der være henvisninger til artikler og anden litteratur.

Vi fremsender uddannelsesplan og litteraturliste ca. 2 måneder før uddannelsesstart.

Skriftlige opgaver og mundtlig præsentation

Undervejs på uddannelsen vil der være 3 mindre skriftlige opgaver i form af skriftlige refleksioner i essay-/brevform, hvor deltageren på skrift reflekterer over den teori og de metoder, som er blevet præsenteret på uddannelsen i relation til egen praksis. Der vil også indgå en mindre mundtlig præsentation ifm. med afslutning af uddannelsen, hvor alle deltagerne præsenterer et oplæg med fokus på deres faglige udbytte.   

UNDERVISNINGSDATOER

Undervisningen foregår hovedsagelig om mandagen bortset fra første modul, som er mandag og tirsdag og sidste modul som er torsdag og fredag.

Tid: Klokken 9.00-16.00.

Datoer: Den 11.-12. sep. – 9.okt. – 30.nov. – 27.nov. 2023 – 8-9. og 29. jan. 2024 – 26.feb. – 18. marts – 15. april og 27.-28. maj 2024. 

Datoer for træningsgrupper. Træningsgrupperne foregår om torsdagen.

Tid: Klokken 9.00-12.00.

Datoer: Den 26.okt. – 16. nov. 2023 – 18.jan. – 22. feb. – 7. marts og 4. april 20254.

EKSTRAORDINÆRE OMSTÆNDIGHEDER

Ved ekstraordinære omstændigheder som covid 19 eller lignende kan undervisning og træningsgrupper foregå online.

UDDANNELSESBEVIS

Udstedelse af uddannelsesbevis kræver en fremmødeprocent til undervisning og træningsgrupper på 80 % samt aflevering af skriftlige opgaver.

Undervisere

Mette Thyghøj, cand.mag.pæd.psych, specialist i narrativ psykoterapi, coach og supervisor, med en baggrund som misbrugsbehandler og socialrådgiver. Læs mere om Mette her: https://novatales.dk/min-baggrund/


Lene Rørbech, psykoterapeut, familieterapeut, kropsterapeut og supervisor, med en baggrund som misbrugsbehandler og ungdomspsykiatrisk sygeplejerske. Læs mere om Lene her: https://misbrugifamilien.dk/om-mig/


Begge undervisere har mange års erfaring med at praktisere den narrative metode i arbejdet med socialt udsatte og mennesker med dobbeltdiagnoser.

Lene og Mette designede og udviklede i 2007 Den Sociale Virksomheds 1-årige Narrative Misbrugsuddannelse, som har været udbudt og afholdt frem til 2020, i alt 7 gange, med Mette og Lene som ansvarlige undervisere.

ANTAL DELTAGERE

Min. 12 – max. 20 deltagere.

PRIS OG TILMELDING

Pris: 23.800 kr. + moms. Der indgår forplejning i prisen (frokost, kaffe, the og kage/frugt).

For selvbetalere, der ikke er momsregistreret er prisen 23.800 kr.

Tilmelding her.

AFMELDINGSFRIST

Afmeldingsfristen er en måned inden uddannelsens start. Der kan vederlagsfrit foretages afmelding inden afmeldingsfristens udløb.

Betalingen er bindende og refunderes ikke efter ovennævnte frist. Pladsen kan dog vederlagsfrit overføres til en anden deltager.

MERE VIDEN OG INFORMATION

Ønsker du mere viden om uddannelsens indhold eller information omkring tilmelding, kontakt uddannelsesansvarlige:

Mette Thyghøj på tlf.: 31483111 eller e-mail: kontakt@novatales.dk

Lene Rørbech på tlf.: 40296696 eller på e-mail: kontakt@misbrugifamilien.dk