1-aarig-uddannelse

1-årig narrativ efteruddannelse i socialt arbejde – Samtaleteknikker der skaber udvikling og mening.

Er du nysgerrig på den narrative metode, og ønsker du mere viden og

konkrete redskaber, så har Novatales den rette uddannelse til dig, dine

kolleger og dine medarbejdere. 

Den narrative metode har vist sig særdeles velegnet til arbejdet med mennesker med komplekse problemer og vanskelige livsomstændigheder, da metoden tilbyder alternativer til de problemmættede fortællinger og hjælper borgerne henimod at genskabe mening og værdi i deres liv.


Novatales udbyder en 1-årig efteruddannelse i narrative samtaleteknikker, der kan anvendes i arbejdet med eksempelvis socialt udsatte.

På denne uddannelse får du et solidt indblik i den narrative metodes historik, filosofi og videnskabsteori og opnår grundlæggende viden om narrativ metode og narrative samtaleteknikker. De samtaleteknikker, som du bl.a. indføres i, er: eksternalisering (positionskort 1 og 2), bevidning og genmedlemgørelse. Udover den narrative metode indgår der også recovery-orienteret praksis samt traumeteori.

Målgruppen:

Du forventes at have enten en socialfaglig eller en sundhedsfaglig baggrund som f.eks. pædagog, social- og sundhedsassistent, socialrådgiver, sygeplejerske eller tilsvarende.

Relevante ansættelsessteder kan være:

  • Socialpsykiatriske tilbud (§ 85-, §105-,§107- og §108-tilbud)
  • Beskæftigelsesafdelinger
  • Ungeinstitutioner
  • Familiebehandlingsinstitutioner
  • Krisecentre (§ 109-tilbu, hvor man rummer mennesker med misbrug og psykiske lidelser
  • Kriminalforsorgen
  • Boligsociale indsatser
  • Misbrugsbehandling
  • Botilbud og bostøtte til mennesker med psykiske og fysiske funktionsnedsættelser (§85-tilbud og bosteder)
  • Forsorgshjem (§110-tilbud)


Uddannelsens opbygning, indhold og tematikker:

Uddannelsen er modulopbygget, hvori vi kommer ind på følgende temaer: Socialt udsatte, dobbeltdiagnose-problematikker, psykiske problemer, misbrugsproblemer, voldsproblematikker og hjemløseproblematikker.

Alle moduler tilrettelægges således, at den giver mening for dig, uanset om

du arbejder som social- og sundhedsassistent på et botilbud for psykisk syge, eller om du arbejder som pædagog på et herberg for hjemløse.

Tværfaglighed og fælles inspiration fra forskellige arbejdsområder vil

styrke dit output på vores uddannelse.

Teorigrundlag:

På hvert modul opnås viden om narrativ teori, og deltagerne arbejder med

den narrative metode igennem praksisøvelser i relation til det specifikke tema, der er gældende for modulet.

Undervisningsform:

Uddannelsen består af 12 undervisningsdage fordelt på 6 moduler a 2 dage pr. gang. Derudover er der 5 træningsdage, hvor du/I mødes i studiegrupper og

arbejder videre med metoderne og træner metoder fra uddannelsen.

Der anvendes en undervisningsform, der tager afsæt i en vekselvirkning

mellem oplæg, træning og øvelser, således, at den viden, kursisten opnår, kan omsættes direkte til ens eget arbejdsområde. Kursisten tilegner sig viden om, hvordan man kan anvende den narrative teori i mødet med komplekse problemstillinger. 

Det forventes at deltagerne deltager aktivt i øvelser, træner metoder og bidrager med erfaring fra arbejdspraksis. Det er derfor en forudsætning for

deltagelse i uddannelsen, at deltagerne har kontakt med borgere, så de

kan afprøve/træne metoderne i kontakten med disse.

Der vil være opgaver og/eller øvelser mellem modulerne, som deltagerne forventes at arbejde med på træningsdagene. Herudover skal deltagerne aflevere mindre opgaver/breve på 1-2 sider i løbet af uddannelsen.


Udstedelse af uddannelsesbevis kræver en fremmødeprocent til undervisningen på 80 % samt aflevering af opgaver/breve.

Litteratur:

Deltagerne får tilsendt en litteraturliste, inden de begynder på uddannelsen.

Litteraturlisten vil tage afsæt i viden indenfor narrativ teori og metode, og der vil blive anvendt litteratur om de specifikke temaer, som uddannelsen er bygget op omkring. 

Til hvert modul vil der være litteratur, der forventes læst. Grundbogen på uddannelsen er: "Kort over narrative landskaber " af Michael White. Foruden grundbogen vil der være relevante artikler, som bliver fremsendt. Vi bestræber os på, at uddannelsen bliver tilpasset og vedkommende for deltagerne. 

Næste hold starter i marts 2023. 

Ønsker du mere viden om uddannelsens indhold eller information omkring tilmelding, kontakt uddannelsesansvarlige. Datoerne i 2023 er 6-7. og 27. marts, 24. april, 15. maj, 12. juni, 28. aug., 18. sep., 9. og 30. okt., 27. og 28. nov.

Mette Thyghøj på tlf. 31483111 eller e-mail: kontakt@novatales.dk eller 

Lene Rørbech eller tlf. 40296696 på e-mail: kontakt@misbrugifamilien.dk

Kort om underviserne: 

Mette Thyghøj er uddannet cand.mag.pæd.psych, specialist i narrativ

psykoterapi, coach og supervisor og Lene Rørbech er psykoterapeut, kropsterapeut og specialist i narrativ samtalepraksis. Begge undervisere har mange års erfaring med at praktisere og undervise i den narrative metode. Mette og Lene har tidligere oprette, designet og afholdt Den Sociale Virksomheds 1-årige narrative uddannelse i Center For Forsorg og Behandling (CFB).

Uddannelsen afholdes på: 

Frederiksberg (adresse sendes efter tilmeldingen)

Antal deltagere:

Min. 10

Pris og forplejning:

Pris (2022) kr.23.800 + moms. For selvbetalere der ikke er momsregistrerede, er prisen 23.800 kr.

Der indgår forplejning i prisen (frokost, kaffe, the og kage/frugt)

Tilmelding og tilmeldingsfrist:

Tilmeld dig uddannelsen her: https://event.it/novatales/narrativ-efteruddannelse


Tilmeldingsfristen er en måned inden uddannelsens start. Der kan vederlagsfrit foretages afmelding inden tilmeldingsfristens udløb.


Betalingen er bindende og refunderes ikke efter ovennævnte frist. Pladsen kan dog vederlagsfrit overføres til en anden deltager fra samme arbejdsplads.

Undervisningsform:

Undervisningen foregår ved fysisk fremmøde. Opstår der sygdomsepidemi såsom f.eks. Coronaudbrud overgår undervisningen til web-undervisning.

UDDANNELSESPLAN OG LITTERATURLISTE:

Vi fremsender uddannelsesplan og litteraturliste ca. 2 måneder før uddannelsesstart.